22 Şubat 2011 Salı

Kırşehir SYDV sözleşmeli eleman alımı

KIRŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kırşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 16/02/2011 tarih ve 7 sayılı kararı ile Vakfımızda “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasları kapsamında, müracaatçı incelemeleri yapmak ve değerlendirmek üzere “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanı ile 1 (bir) adet personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak
veya askerlikle ilişiği olmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) tarafından 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikametgâh adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacaktır.)

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) 2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

5) 2 adet vesikalık fotoğraf,

6) Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti/askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Erkek adaylar için)

7) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,

8) Sabıka kaydı,

9) Varsa iş deneyim belgeleri,

3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgelerden; başvuru dilekçesi, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi, sabıka kaydı ve 2010 yılı KPSS sonuç belgesi ile birlikte Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Valilik Ek Hizmet Binası Zemin Kat No:1 KIRŞEHİR adresinde bulunan büromuza elden veya taahhütlü mektupla 28/02/2011 günü saat 17.00’a kadar başvuracaklardır.

Bu tarihten sonra elden veya posta yoluyla Vakfa intikal eden başvurular değerlendirilmeyecektir. Yukarıda sayılan diğer belgeler, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

2- 2010 yılı KPSSP3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 4 aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

3- Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi kendilerine bildirilecek, ayrıca Kırşehir Valiliği Resmi İnternet sitesinden ve Valilik ilan panolarından da ilan edilecektir.

4- Mülakat Sınavı, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile Kırşehir Valiliğinde 03/03/2011 tarihinde Saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

5-Mülakat sınavında; alanında yüksek lisans yapmış olmak (10 puan), doktora yapmış olmak (20 puan), B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak (5 puan), sosyal projede çalışmış olmak (10 puan), üniversitelerin sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet veya çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak (15 puan), sınav komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi (40 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.

Adaylar mülakat sırasında konuyla ilgili belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

6- Mülakat sınavı sonucu alınan not ile 2010 yılı KPSSP3 puan türünden alınan notun aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 (bir) aday asil 1 (bir) aday yedek tespit edilecektir.

7- Belirlenen asil adaya belgelerini tamamlaması için 1 hafta süre verilecektir. Belirlenen süre içerisinde belgelerini tamamlayamayan adayın yerine yedek aday için işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder